100 Jaar Kennemer Lyceum

door Guido van Rijn


Prof. Dr. M. van Nieuwkerk

Op 21 maart 2002 vond de officiële benoeming van het nieuwe bestuur plaats. De onderdirecteur van de Nederlandse Bank, prof. dr. M. van Nieuwkerk, werd voorzitter; hij volgde notaris Hoogendoorn op. De fors negatieve exploitatieresultaten hadden het eigen vermogen en de liquiditeit van het Kennemer Lyceum bijna volledig uitgeput; er zou dan ook ingegrepen moeten worden. Van Nieuwkerk begon gesprekken te voeren met alle personeelsleden, waaruit bleek dat slechts weinigen het betreurden dat de fusie niet was doorgegaan en dat De Ruijter was ontslagen. In april, een maand na het aantreden, deelde het bestuur de beoogde fusiepartners mede dat de fusie geen door­gang kon vinden en dat het Kennemer zich terugtrok uit de besprekingen.

In juni 2002 werden de ouders geïnformeerd door het nieuwe bestuur. De belangrijkste feiten waren:

De door het vorige bestuur overwogen fusie vindt geen doorgang. Het Kennemer Lyceum heeft voldoen­de waardevolle aspecten , kwaliteiten en mogelijkhe­den om als zelfstandige school te blijven bestaan.

De financiële basis van de school wordt op orde gebracht en er wordt gestreefd naar een evenwichtige begroting voor de komende jaren.

De nieuwbouwplannen vinden geen doorgang. Gekozen is voor een beperkte verbouwing van de school met financiële steun van de gemeente Bloemendaal.

In februari 2005 nam Van Nieuwkerk afscheid als bestuursvoorzitter. Na het in 2001 dramatische dieptepunt van slechts 511 leerlingen, waardoor gedwongen sluiting niet uitgesloten kon worden, bedroeg het aantal leerlingen 680. Het nieuwe bestuur had aangetoond dat het Kennemer Lyceum wel dege­lijk zelfstandig kon blijven. Vlak hierna volgde een aanbeveling voor het Kennemer, namelijk door Jort Kelder toen hij zich in juli 2005 uitsprak in zijn blad Quote over naar zijn oordeel de beste school voor voortgezet onderwijs in Kennemerland.

De verbouwing volgens de eisen van de brandweer was tijdens het voorzitterschap van Van Nieuwkerk gereali­seerd, het conciërgehuis was gerenoveerd en de goede banden met Floreat waren hersteld. F.L. Tol, tot die tijd penningmeester van het bestuur, werd de nieuwe voor­zitter. In 2009 werd hij opgevolgd door dr. AJ. Korteweg.